John

محمد غنی زاده

مدیر

املاک ایران زمین

شماره تماس :

09128906765

44766020


لشگر ۲۷ مروارید شهر فرا گستر امید یارانhouse

وبا سلام امتیاز مسکونی ۱۴۵ متری تعاونی لشگر ۲۷ سپاه واریزی ۴۰۰ میلیون تومان امتیاز 1,200,000,000 غنی زاده 09128906765Google Maps


banyweb
طراحی شده توسط گروه بانی وب